Michiel van Willigen

Michiel van Willigen  BestuurderBevlogen burger | Initiatiefnemer Autodeelgroep

pasfoto Michiel

Bevlogen burger en lid van de overheid. Bestuurder met ervaring, verbindt drie rollen en trekt daar lessen uit: waterschapper, gemeenteraadslid, initiatiefnemer autodeelgroep. Als relatiemanager bij Waterschap Groot Salland ondersteun ik het bestuur in haar contacten met haar belangrijkste externe samenwerkingspartners. Provincie, buurwaterschappen, gemeentes en natuurbeheerders. De burger is nog een lastige doelgroep voor ons, temeer omdat zij ons weinig direct nodig hebben. In gezamenlijk overleg vanuit onze hiërarchische organisatie een plan maken is erg moeilijk. Een goed voorbeeld daarentegen is onze 800 man sterke vrijwilligersgroep; het dijkleger of de Kampense Hoogwaterbrigade.

Vanaf 2010 zit ik namens de ChristenUnie in de gemeenteraad. Ik speel steeds vaker met de vraag wat de toegevoegde waarde van de overheid en politiek is; veel zaken leggen we namelijk bewust neer bij de burger of vrijwilligers. Ik hield me bezig met de particuliere initiatieven in de wijk als groenonderhoud en tijdelijk gebruik van braakliggende grond. De laatste jaren speelt de decentralisatie van zorg en welzijn van rijk naar gemeente, een dossier waarbij we afhankelijk zijn van de eigen kracht van de burgers, professionals en vrijwilligers in de wijk.

Sinds 2006 deel ik auto’s met vrienden. Goedkoper, milieuvriendelijk en we houden leuk contact. Sinds de stimulans van de gemeente Zwolle in 2012 lukt het om de groepjes uit te breiden, geholpen door belangeloze inzet van ondernemers en milieuverenigingen.

Belangrijke les: De overheid bepaalt geen beleid meer, maar beleid wordt gevormd door de golfbewegingen in de samenleving te herkennen. Je zet als overheid geen schommel in beweging, maar kan hoogstens met een zetje extra vaart geven of juist afremmen. De kracht van de burgers daar gaat het om!

Michiel was meemaker van de Dragons’ Den IJsseldelta over sociale innovatie en de veranderende rol van de overheid.